FAQ

Screen Shot 2016-03-03 at 11.49.58

Frequently Asked Questions about the Graphic Health Warnings on Tobacco Packages in the Philippines Mga Madalas Tanungin Tungkol sa Graphic Health Warnings sa Pakete ng Tabako sa Pilipinas

1. Why are pictorial or graphic health warnings (GHWs) being required on tobacco packages?

Tobacco use kills at least 10 Filipinos every hour and six million people globally each year. It is the #1 preventable cause of heart disease, stroke, cancer, lung disease, and many other diseases.

The purposes of Republic Act (RA) 10643 or the GHW law are to (a) have Graphic Health Warnings that effectively warn of the devastating effects of tobacco use and exposure to secondhand smoke; (b) remove misleading or deceptive numbers or descriptors like “low tar”, “light”, or “mild” which convey or tend to convey that a product or variant is healthier, less harmful or safer; and (c) further promote the right to health and information of the people (RA 10643, Section 3).

1. Bakit kailangan ng graphic health warnings (GHWs) sa mga pakete ng sigarilyo?

Higit sa sampung Pilipino ang namamatay sa paninigarilyo kada araw at anim na milyong katao sa buong mundo taun-taon. Ito ang # 1 maiiwasang sanhi ng sakit sa puso, stroke, cancer, sakit sa baga, at marami pang ibang mga sakit.

Layunin ng Republic Act (RA) 10643 o ang Batas GHW na (a) magkaroon ng mga Graphic Health Warning na epektibong magbibigay ng babala sa ganap na nakawawasak na epekto ng paggamit ng tabako at ng paghawa sa secondhand smoke; (b) alisin ang mga mapanlinlang na numero o pang-uri tulad ng “low tar”, “light”, o “mild” na nagpapahiwatig o may posibilidad na magpahiwatig na ang isang produkto o variant ay masmalusog, di masmapanganib, o masligtas ; at (k) higit pang isulong ang karapatan ng mga tao sa kalusugan at impormasyon (RA 10643 , Section 3).

2. Aren’t the current text-one warnings sufficient?  

Compared to text-only warnings, GHWs are more effective at conveying the truth about the harmful effects of tobacco use, discouraging initiation by young people, and encouraging tobacco cessation among current users.

2. Hindi ba sapat ang kasalukuyang mga text-only na babala? 

Mas-epektibo ang mga GHW kaysa sa mga text-only na babala sa paghiwatig ng katotohanan ukol sa mapanganib na mga epekto ng paggamit ng tabako para maiwasan ng mga kabataan ang bisyong ito at mahikayat sa pagtigil ang mga kasalukuyang naninigarilyo.

3. When will the GHWs appear on tobacco packages?

Beginning March 3, 2016, all tobacco products withdrawn from manufacturing facilities or imported for sale in the Philippines are required to carry the new GHWs. (RA 10643, Section 6)

Beginning November 4, 2016, all tobacco products displayed or sold in the Philippines must carry the new GHWs, and manufacturers, importers, distributors, and retailers are required by law to remove any non-compliant packages at that time (RA 10643, Section 10).

3. Kailan magsisimula ang paglabas ng mga GHW sa pakete ng tabako?

Simula ng ika-3 ng Marso 2016, lahat ng mga produkto ng tabako na ilalabas sa pabrika sa Pilipinas o iaangkat para ibenta sa Pilipinas ay kinakailangan may nakalagay na bagong GHWs (RA 10643, Section 6).

Simula ika- 4 ng Nobyembre 2016, dapat nakatatak ang mga GHWs sa lahat ng mga produkto ng tabako na ipinapakita o ibinebenta sa Pilipinas, at inaatasan ng batas ang lahat ng gumagawa, umaangkat, namamahagi, o nagtitinda na alisin ang anumang mga pakete na walang GHW (RA 10643, Section 10).

4. What is the scope/coverage of the GHW Law?

RA 10643 (Section 5) requires that all tobacco products (cigarettes, cigars, and other forms of smoked and smokeless tobacco) locally produced or imported into the Philippine market should carry GHWs on their packaging.

4. Ano ang saklaw o sakop ng Batas GHW?

Ayon sa RA 10643 (Section 5), kinakailangang may nakatatak na GHW ang lahat ng mga produkto ng tabako (sigarilyo, tabako, at iba pang anyo ng pinausukang at di-pinausukang tabako) na gawa o inangkat sa Pilipinas.

5. Which pictures will appear on GHW labels?

As set out in the GHW Law (Section 15), the Department of Health has published a set of twelve (12) GHWs that depict some of the many health harms caused by tobacco use, such as mouth and throat cancer, stroke, emphysema, impotence, hand/foot gangrene, and low birth weight and preterm birth. Each picture is accompanied by a related text message in Filipino (on the front) and English (on the back). A link to the GHW templates is found below.

5. Aling mga larawan ang gagamitin sa GHW?

Sang-ayon sa Batas GHW (Section 15), nailathala ng Kagawaran ng Kalusugan ang labindalawang (12) GHWs na naglalarawan sa ilan sa maraming pinsala sa kalusugan na dulot ng paggamit ng tabako, gaya ng kanser sa bibig at lalamunan, stroke, sakit sa baga, pagkainutil, gangrene sa kamay o paa , at mababang timbang sa kapanganakan at napaagang kapanganakan. Ang bawat larawan ay sinamahan ng isang kaugnay na mensahe sa Filipino (sa harap) at Ingles (sa likod ). Ang link sa GHW template ay makikita sa ibaba.

6. How big are the GHWs and where will they appear on the package?

The GHW Law (Section 6) requires that the GHWs cover 50% of the front and 50% of the back of tobacco packages and occupy the lower portions of such surfaces. Currently, Nepal has the world’s largest GHWs (90%), followed by Thailand (85%).

6. Gaano kalaki ang mga GHW at saan sa pakete sila ilalagay?

Ayon sa Batas GHW (Section 6), dapat sakupin ng GHW ang 50% ng harap at 50% ng likod sa bandang ibaba ng pakete ng tabako. Sa kasalukuyan, ang Nepal ang may pinakamalaking GHW sa mundo (90%) na sinusundan ng Thailand (85%).

7. How often will each GHW appear?

The GHW Law (Section 6 and 15) requires that the 12 GHWs be printed simultaneously and with equal frequency for two years, after which they will be replaced by new GHWs every two years.

7. Gaano kadalas makikita ang bawat GHW?

Ayon sa Batas GHW (Section 6 and 15), kailangang ilimbag ang labindalawang GHW nang sabay-sabay at may pantay na dalas sa loob ng dalawang taon, matapos na kung saan ang mga ito ay papalitan ng mga bagong GHW tuwing dalawang taon.

8. What other messages will appear on tobacco packages?

The GHW Law (Section 7) also requires one side panel of the pack to contain additional information such as additional health warnings, a hotline/website on tobacco-related concerns, and tips for quitting tobacco use.

8. Ano pang mga mensahe ang makikita sa mga pakete ng tabako

Ayon sa Batas GHW (Section 7), dapat lagyan din sa isang gilid ng pakete ang karagdagang impormasyon tulad ng mga karagdagang babala sa kalusugan, hotline o website na may kaugnayan sa tabako, at mga tip para sa pagtigil sa paggamit ng tabako.

9. What does the GHW Law say about misleading descriptors?

Beginning on March 3, 2016, all misleading numbers or descriptors such as “light”, “low tar”, “ultra”, and “mild” (for example, Brand M Lights or Mild Brand) are prohibited because they give a false impression of being healthier or safer, even if they are not so (RA 10643, Section 8).

9. Ano ang sinasabi ng Batas GHW tungkol sa nakakalinlang na mga salita o numero?

Simula ng ika-3 ng Marso 2016, ipinagbabawal ang lahat ng mga nakakalinlang na mga numero o salita sa pakete tulad ng “light”, “low tar”, “ultra”, at “mild” (halimbawa, Brand M Lights o Mild Brand) dahil nagbibigay ang mga ito ng maling impresyon o paniniwala ng pagiging mas mabuti o mas ligtas, kahit na sila ay hindi ganoon (RA 10643, Section 8).

10. What are the penalties for violating the GHW Law?

For manufacturers and importers, on the first offense, a fine of not more than five hundred thousand pesos (P500,000). On the second offense, a fine of not more than one million pesos (P1,000,000). On the third offense, a fine of not more than two million pesos (P2,000,000) or imprisonment of not more than five (5) years, or both, and business permits and licenses shall be revoked or cancelled. Foreign nationals shall be deported.

For retailers, on the first offense, a fine of not more than ten thousand pesos (P10,000). On the second offense, a fine of not more than fifty thousand pesos (P50,000). On the third offense, a fine of not more than one hundred thousand pesos (P100,000) or imprisonment of not more than one (1) year, or both, and business permits and licenses shall be revoked or cancelled. Foreign nationals shall be deported.

10. Ano ang mga parusa sa mga lumalabag sa Batas GHW?

Para sa mga tagagawa at mga importer, sa unang paglabag, isang multa na hindi hihigit sa limang daang libong piso (P500,000). Sa ikalawang pagkakasala, isang multa na hindi hihigit sa isang milyong piso (P1,000,000). Sa ikatlong kasalanan, isang multa na hindi hihigit sa dalawang milyong piso (P2,000,000) o pagkabilanggo na hindi hihigit sa limang (5) taon, o pareho, at babawiin o kakanselahin ang mga business permit at lisensya. Deportado ang mga dayuhang may sala.

Para sa mga nagtitinda, sa unang paglabag, isang multa na hindi hihigit sa sampung libong piso (P10,000). Sa ikalawang pagkakasala, isang multa na hindi hihigit sa limampung libong piso (P50,000). Sa ikatlong kasalanan, isang multa na hindi hihigit sa isang daang libong piso (P100,000) o pagkabilanggo na hindi hihigit sa isang (1) taon, o pareho, at babawiin o kakanselahin ang mga business permit at lisensya. Deportado ang mga dayuhang may sala.

11. What is the role of the Bureau of Internal Revenue regarding GHWs?

The BIR shall ensure that excise tax stamps are not affixed on noncompliant packages and shall certify under oath that products withdrawn are compliant with the GHW Law.

11. Ano ang tungkulin ng Kawanihan ng Rentas Internas (BIR) ukol sa GHWs?

Titiyakin ng BIR na hindi kakabitan ng excise tax stamp and mga paketeng di sang-ayon sa Batas GHW at magpapatotoo sa ilalim ng panunumpa na ang mga produktong inilalabas sa pabrika o iniangkat ay sumunod sa Batas GHW.

12. What is the role of the Department of Education regarding GHWs?

The DepEd shall use GHW templates to educate children on the ill effects of tobacco and shall ensure that these are included in relevant subjects under the K-12 curriculum.

12. Ano ang tungkulin ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ukol sa GHWs?

Gagamitin ng DepEd ang mga GHW upang turuan ang mga bata sa masamang epekto ng tabako at dapat na tiyakin na ang mga ito ay kasama sa mga kaugnay na mga paksa sa ilalim ng kurikulum na K-12. 

13. Where can I find a copy of the GHW Law and its implementing rules and regulations, the GHW templates, and other resources?

Republic Act (RA) 10643 or the GHW Law
http://bit.ly/RA10643
Implementing Rules and Regulations of RA 10643

http://bit.ly/RA10643_IRR
GHW templates (DOH_AO 2014-0037-A)

http://bit.ly/DOH-AO2014-0037-A
International Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

http://who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/article_11/en/

13. Saan ako makahahanap ng kopya ng Batas GHW at ng implementing rules and regulations nito, ng mga GHW template, at iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon?

Republic Act (RA) 10643 or the GHW Law
http://bit.ly/RA10643
Implementing Rules and Regulations of RA 10643

http://bit.ly/RA10643_IRR
GHW templates (DOH_AO 2014-0037-A)

http://bit.ly/DOH-AO2014-0037-A
International Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

http://who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/article_11/en/